Prace projektowe

 • Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 
 • Wykonano geologiczne badania terenowe 
 • 15.09.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Preferowany wariant nr 1 
 • 08.04.2022r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • 20.04.2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
 • Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 • Otrzymano decyzje zatwierdzającą dokumentacje geologiczno-inżynierską wydana przez Starostę Proszowickiego 
 • 25.01.2023 złożono raport oddziaływania na środowisko do Urzędu Miasta i Gminy Proszowice
 • Zakończono roczną inwentaryzację przyrodniczą
 • Sporządzono raport z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
 • Opracowano program badań geotechnicznych
 • Rozpoczęto badania terenowe geotechniczne
 • Praca nad koncepcją programową
 • Przeprowadzono konsultacje społeczne
 • Opracowano analizę i prognozę ruchu
 • Otrzymano zatwierdzenie analizy i prognozy ruchu
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu w zakresie inwestycji
 • Praca nad wstępną koncepcją programową
 • Inwentaryzacja przyrodnicza