/ NUMER PROJEKTU

 I/177/ZI/I-1/2019

/ Data podpisania umowy:

14.08.2019r.

/ NAZWA ZADANIA

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części w zakresie części 2: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 308+124 – 318+900).

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń, w tym ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 308+124- 318+900).

Lokalizacja inwestycji

Województwo małopolskie; powiat krakowski, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; powiat proszowicki, gmina Nowe Brzesko

Informacje ogólne:

Przedmiotem umowy jest wykonanie :

 • Opracowań geodezyjno-kartograficznych
 • Wielowariantowej Koncepcji programowa (KP)
 • Opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz
  z uzyskaniem jej ostateczności oraz ew. materiały do II raportu oddziaływania na środowisko;
 • Opracowań geotechnicznych i geologicznych;
 • Wielobranżowego projektu budowlanego (PB) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym o pozwolenie wodnoprawne);
 • Materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem;
 • Projektów wykonawczych (PW) dla każdej z branż
 • Dokumentacji Przetargowej (DP) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót, kosztorysów ofertowych
 • Kosztorysów inwestorskich (KI)

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

 • rozbudowa DK 79
 • wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na całym przedmiotowym odcinku drogi
 • poszerzenia jezdni
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 (cicha nawierzchnia) lub innej w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • korekta łuków poziomych i pionowych drogi,
 • poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowa ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych w miejscach
 • ponadnormatywnych przekroczeń hałasu a w pozostałych miejscach pozostawienia miejsca pod ekrany.
 • przebudowa zatok autobusowych
 • budowa zatoki lub pary zatok do doraźnego postoju pojazdów
 • rozbudowa/przebudowa ciągów istniejących chodników i zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz ew. budowa nowych odcinków chodnika i ewentualnie ciągów pieszo-jezdnych.
 • rozbudowa/przebudowa odwodnienia
 • ewentualna budowa zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych wraz budową dróg dojazdowych do projektowanych zbiorników
 • rozbudowa/przebudowa istniejących przepustów i obiektów mostowych oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań projektowych
 • budowa obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska
 • usunięcie ogrodzeń, które mogą znajdować się również w pasie drogowym,
 • rozbudowa/przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowa kanału technologicznego wzdłuż DK 79,
 • przeniesienie kapliczek (miejsc sakralnych i innych) w porozumieniu z konserwatorem zabytków o ile będzie to konieczne,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • rozbudowa/przebudowa istniejących urządzeń telematyki drogowej

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji to:

 • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy tranzytowego jak i ruchu lokalnego
 • Skrócenie czasu podróży,
 • Zapewnienie komfortu jazdy,
 • Poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego,
 • Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego układu kołowego,
 • Ułatwienie i przyśpieszenie restrukturyzacji regionu,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu,
 • Zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa warunków środowiskowych w korytarzach transportowych
 • Podniesienie parametrów nośności drogi