I ETAP – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD

  • Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wykonanie projektów budowlanych wraz z analiza i prognozą ruchu
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
  • Wykonanie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych

II ETAP– Wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

  • Wznowienie i wykonanie punktów granicznych działek i stabilizację granic pasa drogowego
  • Dokumentacja formalno-prawna dotycząca gospodarowania nieruchomościami

III ETAP – Procedura przetargowa

  • Udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów

IV ETAP – Pełnienie nadzoru autorskiego

  • Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych
  • Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie rękojmi